Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ngành hàng bạn quan tâm

Tôn Lợp

Sắt xây dựng

Rào B40

Sắt - Thép UIV

Thép hộp

Thép ống

Thép Tấm

Xà gồ

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Hình Dạng
Chọn theo Giá Thành
Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Sắp xếp theo:

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm Hòa Phát

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn mã kẽm Hòa Phát Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo