Ống Thép Mã Kẽm

Ống Thép Mã Kẽm

Ống Thép Mã Kẽm

Ngành hàng bạn quan tâm

Tôn Lợp

Sắt xây dựng

Rào B40

Sắt - Thép UIV

Thép hộp

Thép ống

Thép Tấm

Xà gồ

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Hình Dạng
Chọn theo Giá Thành
Ống Thép Mã Kẽm

Sắp xếp theo:

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

15.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn mã kẽm Hoa Sen Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

13.950 đ

Ống Thép Mã Kẽm

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn mã kẽm Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo